Pass

Sist oppdatert: 05.11.2015 //

Alle ordinære pass som er utstedt etter 03.10.05 inneholder biometriske data i elektronisk lesbar form.

Nordmenn bosatt i Kenya, Somalia og Seychelles må søke personlig ved ambassaden i Nairobi. Send en epost til ambassaden for å avtale tid på epost adresse: consular.nairobi@mfa.no. En forutsetning for å kunne søke om pass er at man har norsk personnummer.

Passene produseres i Norge. Selve produksjonen tar kun en dag, men forsendelsestid må påregnes, slik at det normalt vil ta rundt to uker fra pass søkes til passet kan hentes ved ambassaden.

For å søke pass, må følgende medbringes:

  1. Siste utstedt pass
  2. Gyldig I.D eks.  norsk førerkort/bankkort med bilde hvis passet er gått ut.
  3. For barn: To bilder (se krav nedenfor). For voksne tas bilder på ambassaden.
  4. Passgebyr – Voksne (over 16 år): NOK 450 (cirka 5300 KES betales i kontanter) og barn (under 16 år): NOK 270 (cirka 3200 KES) kontanter til passgebyr. Passet kan kun betales i kenyanske shilling


Underskrift - Pass til barn
Ved søknad om pass for umyndig person (under 18 år) må en av foreldrene med foreldreansvar møte sammen med søkeren. Den som møter må legitimere seg. Dersom foreldreansvaret er felles, må skriftlig samtykke samt legitimasjon (evt. kopi av legitimasjon) fra den som ikke møter, medbringes. Fullmakt og kopi av foresattes pass må være stemplet og sendt fra lokalt politikontor i Norge.

Passøknaden/passet skal undertegnes av søkeren. For barn under 10 år er dette ikke et krav.  Foreldre med foreldreansvar må imidlertid gi sitt samtykke til passutstedelsen ved å underskrive på passøknaden. Har både mor og far foreldreansvar må derfor begge samtykke i at barnet får utstedt pass.

Barnet må være til stede når det søkes om pass, dette gjelder også spedbarn.

Krav til passfoto
Barn under 12 år som skal søke om pass må ha med to identiske passbilder (for eldre barn og voksne blir bilder og fingeravtrykk tatt på ambassaden).

Passøkerens ansikt må avbildes på rett forfra. Begge øynene skal være synlige og blikket skal være rettet mot kameraets linse. Tennene må ikke vises. Fotografiets bakgrunn må være lys og jevn slik at den er uten kraftige skygger. Fargebilder skal brukes, men bildene blir gjengitt sort/hvitt i maskinlesbare pass. Fotografiet må ha god kontrast og være skarpt. Størrelsen på fotografiet skal være 45 mm. x 35 mm. Avstanden fra isse til hake skal være mellom 25 og 35 mm. Det skal ikke benyttes briller med mørkt glass med mindre dette er påkrevet av medisinske grunner.

Hodeplagg på passfoto kan bare brukes av religiøse eller andre særskilte grunner når det er grunn til å gå ut i fra at du vil bruke tilsvarende hodeplagg i fremtidige kontroller. Hodeplagget må ikke dekke noe av ansiktet eller mer av hodet enn det som er nødvendig. Begge ørene skal være synlige.

Disse kravene til passfotografiet er motivert ut fra at fotografiet skal være best mulig egnet til identifisering.

Passfotografi av barn, også spedbarn, skal oppfylle kravene som er nevnt ovenfor.

Legitimasjon - godtgjørelse av identitet
Ved søknad om pass er det et krav at søkeren gjør rede for sin identitet.

Ved fornyelse av pass er det tilstrekkelig at du fremlegger det tidligere passet som legitimasjon dersom passet fortsatt er gyldig eller det er mindre enn tre måneder siden gyldighetstiden utløp.

Oppbevaring av pass
Pass er et dokument som må oppbevares trygt. Skadet eller utslitt pass må ikke benyttes på reise. Det er kun politiet som kan skrive eller endre opplysninger i et pass.

Det har den senere tiden vært flere tilfelle av tyveri av pass og lignende ved den internasjonale flyplassen i Nairobi, JKIA. Det anbefales å være særlig oppmerksom ved ankomst og avreise og passe godt på reisedokumentene.

Tap av pass
Tap av gyldig pass må snarest meldes ved personlig fremmøte til politiet der du har mistet passet. Ved henvendelse til ambassaden for søknad om nytt pass må politirapporten medbringes.

Gyldighetstiden for pass
Pass utstedes for et tidsrom av 10 år. Pass til personer under 16 år har følgende gyldighetstid:
· 0 - 5 år gammel: 2 års gyldighet
· 5 - 10 år gammel: 3 års gyldighet
· 10 - 16 år gammel: 5 års gyldighet
Et pass er allikevel kun gyldig så lenge passøkeren kan gjenkjennes på bildet, og så lenge passet er ubeskadiget og uforandret.

NB! Som en generell regel bør passet være gyldig minst tre måneder etter reisen er planlagt avsluttes.

Søknad om personnummer
Søknad om personnummer leveres inn til ambassaden samtidig med søknad om pass. Personnummer må foreligge før pass kan utstedes. Det er Skatteetaten i Norge som utgir personnummer.

Endring i Skattedirektoratets instruks av 12. desember 2007 om krav til dokumentasjon for registrering av rettslige og faktiske forhold  som har funnet sted i utlandet.

Skattedirektoratet fastsatte 12. desember 2007 instruks som angir krav til dokumentasjon for å kunne registrere rettslige og faktiske forhold som finner sted i utlandet. Instruksen ble revidert 9. april 2015 og endringene medfører nå at DNA-testing av mor og barn er blitt obligatorisk for norske barn født i Kenya. Samme kravet gjelder også for barn født i Somalia.  Prosessen starter ved førstegangssøknad om pass.

Det er ikke noe eget skjema for denne søknaden, men følgende dokumentasjon må fremlegges:
• Original fødselsattest samt skriftlig bekreftelse fra det kenyanske utenriksdepartementet på at fødselsattesten er gyldig
• Fars og mors pass eller ID-kort
• Dersom foreldrene er ugift: Eget skjema om farskapserkjennelse må utfylles. Dette fås på ambassaden (gjelder når norsk far er registrert som bosatt i Norge og ugift i Folkeregisteret). Barnets mor må også signere skjemaet på ambassaden. Mor må levere dokumentasjon på at hun er ugift.

VIKTIG

Barn født etter 01.09.2006 i Kenya med en norsk forelder vil ikke få visum i kenyansk pass.  Barnet er automatisk norsk statsborger og skal derfor ha norsk pass.   Planlegges det reise til Norge må foreldrene ordne med norsk pass til barnet før reisen gjennomrøres.

Barn født før 01.09.2006 i Kenya med en norsk forelder gift med en utenlandsk forelder vil helle ikke kunne få visum i kenyansk eller utenlandsk pass .  Også disse barna er norske borgere og skal således reise til Norge på norsk pass.

Kort oppsummert:  den norske ambassaden usteder IKKE visum til Norge for barn som er norske statsborgere.

 


Bookmark and Share